Regulamin Warsztatów i Sklepu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 

Fundacja Kolektyw Dźwięku ma zaszczyt zaprosić na VII CORNO Brass Music Festival, który odbędzie się w dniach 13-19.08.2023 w Zielonej Górze. Jest to siódma edycja największego festiwalu muzyki blaszanej w Polsce, podczas którego odbędą się warsztaty instrumentalne, różnorodne koncerty, joga dla muzyków, terapia oddechowa, wykłady i wystawa instrumentów. Do prowadzenia warsztatów zapraszamy wybitnych muzyków w specjalnościach: waltornia, trąbka, puzon i tuba.

 

 1. Organizatorem festiwalu (dalej „festiwal”) jest Fundacja Kolektyw Dźwięku z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 19/7, 53-151, posiadającą numer REGON posiadającą numer REGON: 365737380, NIP 8943087898.
 2. Warunkiem uczestnictwa w CORNO Brass Music Festival dla danej specjalności jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.corno.pl oraz uiszczenie opłaty (tzw. wpisowego) najpóźniej do 30.06.2023. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres email workshop@corno.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Zapisanie się na warsztaty jakiejkolwiek specjalności oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności, widocznej na stronie corno.pl.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Kolektyw Dźwięku:

dla uczestników z Polski:

Fundacja Kolektyw Dźwięku

Bank BNP Paribas Oddział we Wrocławiu

30 1750 0012 0000 0000 3534 9855

z dopiskiem: CORNO Brass Music Festival waltornia* / trąbka* / puzon* / tuba* (*w zależności od wybranej specjalności)

dla uczestników z zagranicy:

Sound Collective Foundation

Bank BNP Paribas Oddział we Wrocławiu

IBAN: PL74 1750 0012 0000 0000 3534 9936

SWIFT: PPABPLPK

z dopiskiem: CORNO Brass Music Festival waltornia* / trąbka* / puzon* / tuba*

(*w zależności od wybranej specjalności)

 

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik kursu.  Kwota, wpłacana na konto tytułem opłaty za uczestnictwo, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie.

 

 1. Liczba uczestników czynnych jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grupy uczestników czynnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty za udział w warsztatach.
 2. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej nad nieletnimi uczestnikami. Osoby poniżej szesnastego roku życia muszą przyjechać z pełnoprawnym opiekunem. Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie dla sześciu osób poniżej szesnastego roku życia na każdy instrument.
 3. Koszty podróży, nocleg i wyżywienie uczestnicy i opiekunowie zapewniają sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość zarezerwowania zaprezentowanych w formularzu zgłoszeniowym noclegów dla czynnych uczestników warsztatów (liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona).
 4. Każdy uczestnik czynny w trakcie warsztatów w każdej specjalności weźmie udział w lekcjach indywidualnych oraz zajęciach z zespołów kameralnych, może przysłuchiwać się wszystkim pozostałym lekcjom podczas festiwalu, a także może wziąć udział w koncertach uczestników warsztatów. Otrzyma również bezpłatną wejściówkę na wszystkie koncerty festiwalowe. Repertuar realizowany podczas zajęć będzie określony przez organizatora.
 5. Każdy z biernych uczestników może przysłuchiwać się wszystkim lekcjom podczas festiwalu, a także będzie mógł zakupić bilety na koncerty biletowane festiwalu w cenie ulgowej.
 6. Artyści i uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w materiałach archiwalnych, promocyjnych i informacyjnych, które będą powstawały w trakcie wydarzenia i będą wykorzystane w przyszłości w celach archiwalnych i promocyjnych festiwalu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdej ze specjalności w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych, o czym zostaną poinformowani zarówno wykładowcy, jak i zgłoszeni uczestnicy najpóźniej w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego każdej ze specjalności w przypadku choroby lub innych przypadków losowych, o czym zostaną poinformowani uczestnicy najszybciej jak to możliwe.
 9. Uczestnicy festiwalu ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscach zajęć indywidualnych, zajęć grupowych, w salach koncertowych i miejscach noclegowych podczas trwania festiwalu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników festiwalu i warsztatów muzycznych w drodze na festiwal, podczas trwania festiwalu i w drodze powrotnej z festiwalu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie festiwalu.
 12. Wiadomości dotyczące CORNO Brass Music Festival znajdują się również na stronie corno.pl.

 

Regulamin sklepu

Na początek nasze pełne dane rejestrowe:

Fundacja Kolektyw Dźwięku, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 19/7, 53-151, posiadającą numer REGON: 365737380, NIP 8943087898

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem office@corno.pl lub workshop@corno.pl.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem corno.pl,

Sprzedawca – Fundacja Kolektyw Dźwięku

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@corno.pl lub workshop@corno.pl.  W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji. 

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,

Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności PayPal. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

Dostawa i płatność

Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na zrealizowaniu zakupionych usług w terminie podanym przy zamówieniu.

Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK

Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

Zwrot możliwy jest tylko w oryginalnym opakowaniu.

Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

żądać wymiany produktu na wolny od wad,

żądać usunięcia wady,

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie corno.pl

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.02.2022 r.