Privacy Policy

Privacy Policy

Introduction

Personal data protection is taken very seriously by the Kolektyw Dźwięku Foundation (hereinafter referred to as “we”, “the Foundation”). This policy sets out the legal basis for processing, as well as the methods of collecting and using personal data and provides information on the rights of individuals. We use the personal data provided for the purposes set out in this document or for any other purpose indicated each time they are provided to the Foundation.

Data Controller and Contact Information

The data controller is the Kolektyw Dźwięku Foundation, with its registered office in Wrocław, ul. Saperów 19/7, 53-151, holding the REGON number: 365737380, NIP 8943087898, which is a party to the contract for the provision or receipt of services or the entity contacted. For any questions regarding this document and the way and purposes of processing personal data by us, please contact the Kolektyw Dźwięku Foundation at ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław, office@corno.pl or workshop@corno.pl.

Security

We take the security of all data held by us very seriously. We make every effort to provide all physical, technical and organisational means of protecting personal data against accidental or intentional destruction, accidental loss, alteration, unauthorised disclosure, use or access, in accordance with all applicable laws.

Collection of Personal Data

We collect personal data from individuals interested in participating in events organised by the Foundation, including as part of the recruitment process for the CORNO – Brass Music Festival (hereinafter referred to as the “Festival”). Personal data may be provided directly to the Foundation by the applicant through the website www.corno.pl The data we process includes standard information about you: your name, date of birth and contact details. Please do not provide us with any information relating to so-called “special categories of personal data”, including race, ethnic origin, politics, religion, union membership, genetics, biometric data, health or sexual orientation.

Use of Personal Data

We use the data we obtain about you in the following ways: to ensure a smooth recruitment process for the Festival and the organisation of the Festival itself to notify you of further events organised by the Foundation that we believe may be of interest to you

Legal Basis for Processing

The Foundation collects and processes personal data as part of our legitimate interest. If you consent to the use of your data for other specific purposes, your data will be processed within the scope of the consent given. When and How We Disclose Personal Data to Third Parties and Processing Locations? Your personal data is processed electronically and manually, in accordance with the methods and procedures related to the purposes of processing. We only disclose personal data to others where permitted by law. Personal data held by us may be disclosed to: external organisations providing applications/functionality or data processing services or IT services external organisations that otherwise assist us in delivering goods or information or providing services Your personal data is not disclosed to recipients in third countries, i.e. outside the European Economic Area (EEA), except for those that ensure an adequate level of protection, in accordance with applicable law.

Rights of natural persons:

In connection with the processing of your personal data by the Foundation, you have the right to: – access to personal data, – correction/rectification of personal data, – erasure of personal data, – withdrawal of consent to the processing of personal data, – restriction of processing or objection to the processing of personal data, – transfer of personal data. In such cases, please send us an email to workshop@corno.pl or office@corno.pl or by post to the address of Fundacja Kolektyw Dźwięku, ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław.

Complaints

We hope that there will be no need for this, but if you wish to make a complaint about our use of personal data, please send an email with detailed information about the complaint to workshop@corno.pl or office@corno.pl. All received complaints will be considered and we will respond to them. Natural persons also have the right to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection. More information about the rights of individuals and how to file a complaint with the Office for Personal Data Protection can be found at www.giodo.gov.pl.

Do we use cookies and what are they exactly?

Our website, like almost all other websites, uses cookies. Cookies are small text information stored on your end device (e.g. computer, tablet, smartphone), which can be read by our teleinformatics system (proprietary cookies) or third-party teleinformatics systems (third-party cookies). Specific information can be stored and retained in cookie files, which teleinformatics systems can then access for specific purposes. Some of the cookies we use are deleted after the internet browser session ends, i.e. after it is closed (so-called session cookies). Other cookies are stored on your end device and allow us to recognize your browser when you visit the website again (persistent cookies). If you want to learn more about cookies as such, you can read about them, for example, in this article: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

On what basis do we use cookies?

We use cookies based on your consent, except for situations where cookies are necessary for the proper provision of electronic services to you. Cookies that are not necessary for the proper provision of electronic services are blocked until you give us your consent to use cookies. During your first visit to our website, we display a message asking for your consent and providing you with the possibility to manage cookies, i.e. to decide which cookies you agree to and which you want to block. Please note that disabling or limiting the use of cookies may make it impossible to use some of the functions available in our store and cause difficulties in using our store, as well as many other websites that use cookies. For example, if you block cookies for social media service plug-ins, social buttons, widgets, and functions implemented on our website may not be available to you.

Can you disable cookies?

Yes, you can manage cookie settings in your web browser. You can block all or selected cookies, as well as block cookies from specific websites. You can also delete previously stored cookies and other website and plugin data at any time. Web browsers also offer the option of using incognito mode. You can use it if you do not want information about visited pages and downloaded files to be saved in your browsing and downloading history. Cookies created in incognito mode are deleted when all windows of this mode are closed.

What are our own cookie files used for?

Own cookie files are used to ensure the proper functioning of individual store mechanisms, such as maintaining a session after logging into an account, remembering recently viewed products, and products added to the cart. Own cookie files also store information about the cookie settings defined by you through the cookie management mechanism. Own cookie files are also used to support the abandoned cart recovery mechanism.

What third-party cookie files are used?

The following third-party cookie files operate within our store:

Google Analytics,

Google Tag Manager,

Google AdWords,

Google AdSense,

Facebook Custom Audiences,

Facebook,

Twitter,

LinkedIN,

Pinterest (social media tool cookie files).

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Fundacji Kolektyw Dźwięku (dalej „my”, „Fundacja”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza polityka określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Fundacji.

Administrator danych i dane kontaktowe 

Administratorem danych jest Fundacja Kolektyw Dźwięku, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 19/7, 53-151, posiadającą numer REGON: 365737380, NIP 8943087898, która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym się kontaktowano.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu

i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Fundacja Kolektyw Dźwięku, ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław, office@corno.pl lub workshop@corno.pl.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy od osób zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację, w tym w ramach procesu naboru na Festiwal CORNO – Brass Music Festival (zwany dalej „Festiwal”). Dane osobowe mogą być przekazywane bezpośrednio do Fundacji przez wnioskodawcę poprzez stronę www.corno.pl

Dane, które przetwarzamy, obejmują standardowe informacje dotyczące Twojej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe. Prosimy nie przekazywać nam żadnych informacji dotyczących tak zwanej “specjalnej kategorii danych osobowych”, w tym rasy, pochodzenia etnicznego, polityki, religii, przynależności do związków zawodowych, genetyki, danych biometrycznych, zdrowia lub orientacji seksualnej.

Wykorzystywanie danych osobowych

Uzyskane dane na Twój temat, używamy w następujący sposób:

  • w celu zapewnienia sprawnego procesu naboru na Festiwal oraz organizacji tegoż Festiwalu
  • w celu powiadamiania Cię o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację, które według nas mogą Cię zainteresować

 

Podstawa prawna przetwarzania 

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do innych konkretnych celów, Twoje dane będą przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania? Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Podajemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT
  • organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób fizycznych:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację przysługuje Ci prawo do: 

– dostępu do danych osobowych

– zmiany/sprostowania danych osobowych

– usunięcia danych osobowych

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– przenoszenia danych osobowych

W takich przypadkach prosimy o przesłanie do nas maila na adres workshop@corno.pl lub office@corno.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Fundacja Kolektyw Dźwięku, ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław.

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres workshop@corno.pl lub office@corno.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać pod adresem www.giodo.gov.pl.

Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  • Google Analytics,
  • Google Tag Manager,
  • Google AdWords,
  • Google AdSense,
  • Facebook Custom Audiences,
  • Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych).